භාවනා

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 18 New

12 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 17 New

12 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 16 New

12 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 15 New

11 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 14 New

11| පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 13 New

09 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 12 New

09 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 11 New

09 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 10 New

08 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 09 New

08 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 08 New

08 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 07 New

07 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 06 New

07 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

<

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 05 New

07 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 04 New

06 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 03 New

05 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 02 New

05 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"විදර්ශනා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 01 New

05 | පෙබරවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා පවත්වනු ලබන "විදර්ශනා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"අකම්පිත" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 01

06 | ජනවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් පුරවරයේ දී ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් 2023 දෙසම්බර් 23 වෙනිදා සිට 2024 ජනවාරි 14 වෙනිදා දක්වා පවත්වන ලද මෙහෙයවන ලද "අකම්පිත" සජීවී සදහම් දේශනා සහ ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"අකම්පිත" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 02

08 | ජනවාරි | 2024 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් පුරවරයේ දී ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් 2023 දෙසම්බර් 23 වෙනිදා සිට 2024 ජනවාරි 14 වෙනිදා දක්වා පවත්වන ලද මෙහෙයවන ලද "අකම්පිත" සජීවී සදහම් දේශනා සහ ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

"ප්‍රතිපදා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 01

14 | ජූනි | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් කැස්බෑව "මනපුබුදු" සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී 2023 ජූනි 12 වන සඳුදා සිට ජූනි 21 වන බදාදා දක්වා පවත්වන ලද "ප්‍රතිපදා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

"ප්‍රතිපදා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 02

16 | ජූනි | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් කැස්බෑව "මනපුබුදු" සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී 2023 ජූනි 12 වන සඳුදා සිට ජූනි 21 වන බදාදා දක්වා පවත්වන ලද "ප්‍රතිපදා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

"ප්‍රතිපදා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 03

18 | ජූනි | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් කැස්බෑව "මනපුබුදු" සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී 2023 ජූනි 12 වන සඳුදා සිට ජූනි 21 වන බදාදා දක්වා පවත්වන ලද "ප්‍රතිපදා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

"ප්‍රතිපදා" සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 04

19 | ජූනි | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් කැස්බෑව "මනපුබුදු" සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී 2023 ජූනි 12 වන සඳුදා සිට ජූනි 21 වන බදාදා දක්වා පවත්වන ලද "ප්‍රතිපදා" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

අප්පමාදෝ සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 01

29 | මාර්තු | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2023 මාර්තු 27 වන සඳුදා සිට අප්‍රේල් 02 වන ඉරිදා දක්වා පවත්වන ලද "අප්පමාදෝ" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

අප්පමාදෝ සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 02

30 | මාර්තු | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2023 මාර්තු 27 වන සඳුදා සිට අප්‍රේල් 02 වන ඉරිදා දක්වා පවත්වන ලද "අප්පමාදෝ" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

අප්පමාදෝ සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 03

31 | මාර්තු | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2023 මාර්තු 27 වන සඳුදා සිට අප්‍රේල් 02 වන ඉරිදා දක්වා පවත්වන ලද "අප්පමාදෝ" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

අප්පමාදෝ සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 04

01 | අප්‍රේල් | 2023 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් මහනුවර තැපැල් ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2023 මාර්තු 27 වන සඳුදා සිට අප්‍රේල් 02 වන ඉරිදා දක්වා පවත්වන ලද "අප්පමාදෝ" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 01

13 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 02

14 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 03

16 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 04

17 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 05

19 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 06

20 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

භාවේතබ්බන්ති සජීවී කර්මස්ථාන වැඩීම 07

21 | දෙසැම්බර් | 2022 | ගරු ධම්ම විවේකා මෙහෙණින් වහන්සේ

ගරු ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් තුම්මුල්ල, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී 2022 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා සිට 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පවත්වන ලද "භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන

© Copyrights. All rights reserved. Gothama Arana