නිවේදන
...
වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

2024, 2024 මැයි 23 (බ්‍රහස්පතින්දා)
Coming Soon


විමසීම් :

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
+94 76 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
+94 77 759 8025

...
"විදර්ශනා" සජීවී ආර්‍ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

2024, පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා සිට පෙබරවාරි 14 වන බදාදා දක්වා Past program


විමසීම් :

නාලනී මහත්මිය
+94 77 786 3362

ප්‍රනීත් මහතා
+94 77 635 1461

ක්‍රිශාන් මහතා
+94 76 584 8105

...
"අකම්පිත" සජිවී සදහම් සාකච්ඡාව සහ භාවනා වැසටහන නවසීලන්තයේ හැමිල්ටන් පුරවරයේ දී

2023 දෙසැම්බර් 23 සිට 2024 ජනවාරි 14 දක්වා
Past program


විමසීම් :

මිගාර මහතා
+64 21 134 6167

රුචිර මහතා
+64 210 224 8384

...
වප් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

2023 ඔක්තෝබර් 28 Past program


විමසීම් :

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025

...
සම්මා දිට්ඨි සජිවී සදහම් සාකච්ඡාව සෙංකඩගල පුරවරයේ දී

2023 අගෝස්තු 12 සහ 13 දෙදින
(සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) Past program


විමසීම් :

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

ප්‍රනීත් මහතා
+94 77 635 1461

සුපුන් මහතා
+94 74 285 9806

...
ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

2023 අගෝස්තු 01Past program


විමසීම් :

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025

...
අධි ඇසළ පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

2023 ජුලි 03
Past program


විමසීම් :

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025

...
"ප්‍රතිපදා"
සජීවී ආර්‍ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව

2023 ජූනි 12 - 21 දක්වා
Past program

ස්ථානය: "මනපුබුදු" සම්මන්ත්රණ ශාලාව (ගෝනමඩිත්ත පාර, කැස්බෑව)


විමසීම් :

බන්දු මහතා -
+94 71 524 7832


...
පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

03 ජූනි, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

05 මැයි, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
බක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

05 අප්‍රේල්, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
"අප්පමාදෝ" සජීවී ආර්‍ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව


2023 මාර්තු 27 - අප්‍රේල් 02 දක්වා
Past program


විමසීම්:

නාලනී මහත්මිය
077 635 1461

ක්‍රිශාන් මහතා
076 584 8105


...
මැදින් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

06 මාර්තු, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
නවම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

05 පෙබරවාරි, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ගෝතම අරණ විහාරස්ථානයේ දී සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාව

06 ජනවාරි, 2023
Past program


විමසීම්:

ගෝතම අරණ විහාරස්ථානය
076 599 8926

නිසංසලා මහත්මිය
077 759 8025


...
"භාවේතබ්බන්ති" සජීවී ආර්‍ය කර්මස්ථාන භාවනා වැඩසටහන් මාලාව


2022 දෙසැම්බර් 12 - 22 දක්වා
Past program


විමසීම්:

නාලනී මහත්මිය
077 786 3362

මහින්ද මහතා
071 424 7382© Copyrights. All rights reserved. Gothama Arana