සදහම් වැකි

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද? අලුත්

ජනවාරි | 2020 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරම ගම්භීර වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය, දහම් මග වැඩීමට කැමති සෑම සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා, සරල බසින් එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණ ගෙනහැර පාමින් සිදුකරන ලද සදහම් විවරණයකි.

© Copyrights. All rights reserved. Gothama Arana