සදහම් සලරූ

දාන ඵලයාගේ විපාක ගැන ඔබ දැනුවත් ද? New

29 | මාර්තු | 2024 | ගරු. ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

ක්ෂණය සහ අක්ෂණය ඔබ දන්නවා ද? New

24 | මාර්තු | 2023 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ

සියළු ආශ්‍රවයන් ප්‍රහාණය කරමින් නිවන් දකින්නේ කෙසේද? New

26 | මාර්තු | 2023 | ගරු.ධම්ම විජිතා මෙහෙණින් වහන්සේ


© Copyrights. All rights reserved. Gothama Arana